Reklamı Geç
porno hikaye adult hikaye

ATATÜRK’ÜN DİNE BAKIŞI


Bu haber 08 Haziran 2013, Cumartesi 11:51:20 eklenmiştir.

Sevgili okuyucular,bazı gruplar ve cemaatler Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırmakla,hatta Atatürk’ü din düşmanı,din karşıtı ve dinsiz gibi göstermektedirler.Bunların yalan ve iftira olduğunu şimdi yazıda kaynaklarıyla okuyacaksınız.

      Meşhur Fransız gazeteci Maurice Pernonun “Revue de monde” dergisinde yayınladığı

Mustafa Kemal’le yaptığı röportajından:

   Gazeteci soruyor:Şu halde yeni Türkiye’nin siyasetinde dine aykırı hiçbir temayül ve mahiyet olmayacak mı demek istiyorsunuz?

   Atatürk:Siyasetimizi dine aykırı olmak şöyle dursun,dini bakımdan eksik bile hissediyoruz.

   Gazeteci:Zatı asilaneleri düşüncelerini bendenize daha iyi izah buyururlar mı?

   Atatürk:Türk milleti daha dindar olmalıdır.Yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır,demek istiyorum.Bizzat hakikate nasıl inanıyorsam,buna da öyle inanıyorum ki,dinimiz akla ve şuura

muhalif,terakkiye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor,yanıtını vermiştir.

     İslam dini akıl dinidir.  Din sadece akla hitap eder. Çünkü dine göre aklı olmayanın dini de yoktur.Aklı olmayan dinen sorumluda değildir.

     M.Kemal  Atatürk’e göre,İslam dini en mükemmel ve en son dindir.Son din olmasının nedeni de budur.

      Atatürk,Din vardır ve lazımdır.Dinime gerçeğin kendisine nasıl inanıyorsam,öyle inanıyorum demiştir.

      Atatürk yine 5 Şubat 1923 tarihinde Akhisar’daki konuşmasında;”İslam dünyası,dini gerçekler dairesinde Allah’ın emrini yerine getirmiş olsaydı,bu akibetlere maruz kalmazdı.Allah’ın emri çok çalışmaktır.İtiraf ederim ki düşmanlarımız çok çalışıyor.Biz

onlardan daha çok çalışmaya mecburuz.”demiştir.

      Atatürk,1926 yılında Trabzon’da Kavaklı Meydanı Ortaokulunu ziyaretinde,Vasıf Hoca’dan “inşirah” yani “elem neşrah leke sadrak”suresini halka okumasını ve manasını vermesini ister.Bir süre yutkunan Vasıf Hoca “efendim yanımda tefsir kitabı yok.Yorum yapamam.”diyor.Atatürk:”8 ayetlik bir sureyi yorumlamak için tefsir kitabına ne gerek var.”

diyerek,söz konusu sureyi kendi tecvid kurallarına uygun olarak okuyor ve manasını açıklıyor.Yanında bulunan Tevfik Hoca’yada sureyi okurken,yorumlarken bir yanlış yapıp yapmadığını sormaktan da çekinmemiştir.

       Atatürk,İstanbul’un işgalinin bütün İslam dünyasına tecavüz olduğunu belirtmiştir.

       M.Kemal Paşa:Anadolu’da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından önce,İstanbul’un

17 Mart 1920 deki işgalinin ertesi günü,heyeti temsiliye adına yayınladığı İslam alemine beyannamede ”İstanbul’un işgal edilmesinin,bütün İslam dünyasına tecavüz olduğunu belirtip,

bunun İslam dünyasına yönelik yeni bir Haçlı saldırısı olduğunu ifade etmiştir.

        Atatürk,dinsel içerikli bildiri ve beyannameler çıkarmış(25 Nisan 1920’de B.M.Meclisi-

nin İslam alemine beyannamesi ) Milli hareketi destekleyen gazetelerde bu yönde yazılar yayınlatmış,dönemin din alimlerinin hitabetinden yararlanmış,İslami kongreler düzenlemiş,

İslam cemiyetleri kurmuş,din adamlarına başvurmuş,İslam ülkeleriyle anlaşmalar yapmış,

İttifaklar kurmuştur.

        M.Kemal’in Kurtuluş Savaşı mücadelesine antiemperyalist bütün İslami çevreler destek olmuştur.Atatürk,Kurtuluş savaşının örgütlenme döneminde,Milli hareketi organize etmek için topladığı kongreler arasında Balıkesir,Alaşehir,Erzurum ve Sivas kongreleri katılımcıları

çalışma biçimleri ve alınmış olan kararlar bakımından genel olarak”İslami”karakter yansıt-

maktadır.Dahası M.K.Paşa Türkiye’nin “İslam uyanışının merkezi”olduğunu dünya müslü-

manlarına göstermek için,Libyalı Şeyh Ahmet Sunusi’nin başkanlığında Anadolu’da ponişlamik nitelikte iki İslam kongresi düzenlemeye çalışmıştır.Anadolu’da ilk İslam kongresi 18 Şubat 1921’de Sivas’ta Camii Kebirde toplanan “ittihadı İslam kongresi” ikincisi

Ankara’da “Ankara İslam kongresi”sayılmaktadır.

        M,K.Atatürk,Hz.Muhammed(SAV)in kabrinin yıkılmasını engellemiştir.Atatürk Peygamberimiz hakkında “Dünyanın övüncü Efendimiz,sonsuz tehlikeler içinde,ölçüsüz sıkıntılar ve zahmetler karşısında 20 sene çalıştı ve İslam dinini kurmaya ait peygamberlik görevini yerine getirmeyi başardıktan sonra gökyüzünün ve cennetin en yüce katına ulaştı.”

demiştir.

         “Hz.Muhammed (SAV)Allah’ın birinci ve en büyük kuludur.Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor.”

           “Cenabı Peygamber,Hatemül Enbiya olmuştur ve kitabı ekmeldir.”diyerek ona karşı saygısını,sevgisini ve bağlılığını belirtmiştir.

           Atatürk tarafından peygamberimizin kabrinin korunması içinde üstün bir gayret ve

cesaret sergilemiştir.Suudiler 1926 yılında vehhabi inancı gereği sınırları içinde tüm mezarlıkları yıkıyorlardı.Atatürk sıra peygamberimizin kabrine geldiğini öğrenince bir

telgraf çekerek “Eğer bir tek taşına bile dokunursanız ordumu aşağı gönderirim “diyerek

Suudileri uyarmış ve kötü niyetlerinden caydırmayı başarmıştır.Bunun üzerine Suudiler

H.z. Muhammed’in kabrine dokunamamışlardır.

          Atatürk’ü din dışı göstermek isteyenlerin rahatsız olacağı bu tür belgeler kasıtlı olarak

yok edilmiş veya saklanmıştır.İlk T.B.M.M.’nin 337 üyesinin 53’ü din adamıdır.

          Bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı,Genel Kurmay Başkanlığı ile birlikte 3 Mart 1924’te

429 sayılı kanunla Atatürk tarafından kurulmuştur.Din hizmetlerinin politika dışında ve üstünde tutulması gerekliliğinden,adı geçen kanunla şeriyye ve evkaf vekaleti kaldırılıp,yerine

Dış İşleri Bakanlığı kurulmuştur.

          Milli mücadeleye büyük hizmetler vermiş,idari tecrübeye sahip uzun süre Ankara müftüsü olan Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi 1 Nisan 1924 tarihinde Diyanet İşleri Reisliğine atanmıştır.Gazi M.Kemal Paşa’nın bu duruma verdiği önemin bir göstergesi olarak da protolde ki saygın yeri ayarlanmış,Diyanet Reisine en yüksek devlet maaşı bağlanmıştır.Bakanlara verilen kırmızı plakalı makam aracı sağlanmıştır.

           Atatürk Diyanet İşleri Başkanı ile beraber hutbelerin konularını belirliyordu.Hutbe

konuları :1-İman ve amel

                2-Allah’ın ve Peygamberin hayat verecek görüşleri

                3-Allah’ı sevmek ve Peygamberine uymak

                4-Peygamberimizin hayatı

                5-Vatan müdafası

                6-Herkes kazancına bağlıdır

                7-Namaz ve hikmeti

                8-Oruç ve hikmeti

                9-İçkinin kötülüğü

               10-Kumarın kötülüğü

                11-Kötü huylardan sakınmak

                 12-Dünya ve ahiret için çalışmak

                  13-Askerliğin şerefi gibi v.s.

Atatürk,”Her kişi kendi dinini,din işlerini,imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır,

orası okuldur.”diyerek,1924 İmam hatip okullarını ve ilahiyat fakültesini açmıştır.Atatürk

K.Kerimin ilk Türkçe çevirisini ve tefsirini Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’a yaptırmıştır.

            Sağlam hadislerin yer aldığı,Sahihi Buhari Tercümesi Ahmet Naim ve Kamil Miras’a

yaptırmış ve halka ücretsiz dağıtımı sağlanmıştır.Kamil Miras bu eser için Atatürk’e şükranlarını sunmuştur.

            Cumhuriyet döneminde ilk kez “Müslüman Çocuğuna Din Dersleri”kitaplarıyla köy

okullarında din dersleri okutulması kararı alınmıştır.Radyodan Kuran ve mevlid okunuşunun

yurt sathında ilk kez yayınlanışı da yine Cumhuriyet döneminde Atatürk tarafından başlatıl-

mıştır.

         Atatürk,yunanlıların işgal sırasında yıktığı camiyi kendi imkanlarıyla onarıyordu.1922

yılında ise Bakanlar Kurulunun ilk toplantısında konuşan Mustafa Kemal,yunan çekilişi sırasında birkaç bin caminin yakılıp yıkıldığını belirterek,”Bu camileri yenilemek görevimiz-

dir.Bu hizmeti nutuk atmadan,gösterişe kaçmadan,siyasete alet etmeden yerine getirelim.”di-

yen insandır.Bugün bizi yönetenlere hiç benzememektedir.Şov yok,gösteriş yok,oy avcılığı

yok!

        Atatürk:Benim için dünyada en büyük mevki ve mükafat,milletin bir ferdi olarak yaşamaktır.Eğer Cenabı Hak beni bunda uygun görmüş ise şükür ve hamd ederim.Bugün olduğu gibi,ömrümün nihayetine kadar milletin hizmetçisi olmakla iftihar edeceğim,diyecek

kadar samimi bir müslümandır.

         Peygamberimizin”Milletin efendisi,millete hizmet edendir.”hadisini hatırlatan Atatürk,

Millete efendilik yoktur,hizmetkarlık vardır.Bu millete hizmet eden onun efendisidir,diyerek

Demokrasinin özünde İslam da bulunduğunu hatırlatmıştır.

          Saygılarımla hayırlı cumalar.

  Kaynaklar:1-Mustafa Özünlü Diyanet aylık dergisi sayı 143.kasım 2002 sayfa 12-16

                    2-Atatürk’ün Söylev  ve Demeçleri T.İnk.T. Yay.Ankara 1989 cilt 2 sayfa 95

                    3-Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman Kasapoğlu Atatürk’ün Kuran Kültürü sayfa 164

                    4-Zekai Güner-Orhan Kabataş Milli Mücadele Dönemi Beyannamesi

                    5-Atatürk’ün Bütün Eserleri cilt 8 sayfa 198-205

                    6-Sinan Meydan Atatürk İle Allah Arasında sayfa 374

                    7-Mustafa Oral Şeyh Sunusinin Kemalist Misyonu Toplumsal Tarih sayfa 140

                    8-Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri cilt 1 sayfa 289

                    9-Prof.Dr.Ali Sarıkoyuncu Atatürk Din ve Din Adamları sayfa 29

                   10-Prof.Dr. İsmail Yakut Atatürk Ve Din sayfa 21-22

                   11-Prof.Dr.Nevzat Yalçıntaş Dışişleri arşivinden

                   12-T.B.M.M. Zabıt Ceridesi

                   13-Emine Şeyma Usta Atatürk’ün Hazırladığı Cuma Hutbeleri

                   14-Prof.Dr.Reşat Genç Diyanet aylık dergisi sayı 166 Ekim 2004 sayfa 32-35

                   15-Kamil Miras Diyanet yayınları cilt 4baskı 4 sayfa 9

                   16-Turgut Özakman Cumhuriyet 2. kitap sayfa 15

                   17-Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri cilt 2 sayfa 153

                   18-Kerem Yılmaz Dindar Atatürk sayfa 76

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Yazarlar haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
AFYONKARAHİSAR ismi AFYON olarak değiştirilsin mi?
Değişmesin
% 39.68
Değişsin
% 58.04
Kararsızım
% 2.269
 
istanbul escort
Sandıklı Haber Sitesi
© Copyright 2013 sandikli.Com. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
haber
haber
Spor
Canlı Maç İzle
maltepe escort alanya escort kartal escort antalya escort