Reklamı Geç
porno hikaye adult hikaye

HACİM SULTAN TEKKESİ İLE İLGİLİ PADİŞAH FERMANLARI


Bu haber eklenmiştir.

Geçen hafta ki yazımızın devamı

Fermanın transkripsiyonu:

Abdülaziz Han bin Mahmut muzaffer daim Hu Nişan-ı Şerif-i âlişan-ı sami-mekân-ı sultani ve tuğra-i gara-i cihan-ı sitan-ı hakanı hükmüm oldur ki;

Karahisar-ı Sahib Sancağında Sandıklı Kasabası’nda vaki’ defin-hâki ıtırnâk olan Hacim Sultan Kaddese-sırrahul’l-menan hân-kah-ı şerifeye şimdi kaydı ber-veche hâsbi ifâ-i hidmed etmekde ise de hân-kah-ı mezkurun ve kendisinin bir taraftan varidatı olmadığından düçâr-ı zaruret bulunmasıyla bir mikdar ma’aş tashihi hususu türbe-i müşarü-ileyh türbedarı Hacı Ahmed Er-Rufai zide salahu tarafından niyaz ve istera’ ve mahallinden dahi iş’ar bina kılınmış ve Ma’den Hümayunum sancağında Çöngüş Kasabasında kain medresenin müderrisi olup Canib-i Hicaz’da bilâ Veled vefat eylediği bi’l-haber tahkik ve tebeyyin iden Hacı Osman hidmed vakfına mahsus olan şuhuriye yüz guruş ma’aşı mahlul olmuş olmağın bina’en ma’aş münhal mezkurun nizamına tatbikan mezkureye ta’amiye olarak tahsis hususu canib-i nezaret evkaf-ı humayunumdan ba-takrir lede’l-inha mucibince icra-i iktezasına irade-i ‘aliyem te’alluk iderek ol babda sadr olan ferman-ı ‘alişanım vechile ikteza-i tesviyesi lede’l sual ma’aşı münhal mezkürün hân-kah mezkureye ta’am olarak yetmiş dokuz senesi Şaban-ı şerifden yirminci günü vaki’ yetmiş sekiz senesi Kanun Sanisin yirmi yedinci gününden i’tibaren ta’yin ve tahsis olduğun havi evkaf muhasebesine kayıd ile türbedar-ı muma-ileyh yedine berat-ı şerifim verilüb keyfiyeti ma’lum olmak üzere icab eden mahallere ‘ilm-i kasırlarının i’tası ikteza eylediği der-kenar olunmuşve ol vechile keyfiyet-i muhasebe-i merkumeye kayıd ve emval-i mesküre ‘ilm-i kasırları tahrir ve i’ta ettirilmiş olmağın mezkur Şaban-ı şerifin evasıtı tarihiyle berât-ı humayunumu verdim.

Ve buyurdum ki; muma ‘ileyh işbu rafi’-i tevki’-i rafi-ş-şan-ı Hakani Hacı Ahmed er-Rufai’ zide olunan Kanun Saninin yirmi yedinci gününden itibaren..........mezkür ta’amiye olmak üzere hizmeti vakfından mahsus olan şuhuriye yüz guruş mahalli evkaf müdürü tarafından mah be mah be senede makbuz ahz ve eyleye

Şöyle bileler ‘alamet-i şerifime i’timat kılalar. Tahriren fi’l-yevmü’l-semaniye ‘ışrın min Şehr-i Ramazan-ı Mübarek sene; tıs’a ve seb’in mieteyn ve elf.

Be Mahrusa-i Kostantaniyye Evkaf-ı Hümayun hazine-i celilesine mahsus Berât-ı ‘alişan olmak içün varakadır. Yalnız yirmi guruştur.20 

            ÖZET: Padişah Abdülaziz Han tuğralı, Ramazan 1279/ Ocak 1863 tarihli beratla; Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı Kazası’nda ünlü şeyhlerden Hacım Sultan Tekkesi’nde türbedar olarak görevli olan Maden Sancağı’nın Çöngüş Kasabası müderrislerinden Hacı Osman Efendi Hicaz’da vefat etmiş, yerine Rufai tarikatı şeyhlerinden Hacı Ahmet Efendi 27 Kanun Sani 1278–20 Şaban 1279-1863 tarihinde 100 kuruş maaşla atanması yapılmıştır. Vakıf yetkilisi bu zata her ay 100 kuruş maaş ödeyecektir.

Fermanın transkripsiyonu:

Abdülhamid Han bin Abdülmecid muzaffer daim Hu Nişan-ı Şerif-i sami âlişan-ı mekân-ı sultani ve tuğra-i gara-i cihan-ı sitan-ı hakanı hükmüm oldur ki;

Karahisar-ı Sahib Sancağında muzaf  Sandıklı Kasabası’nda vaki’defin        hâki’ıtırnak olan Hacım Sultan Kaddese sırrahu’l-menan hân-kah-ı şerifine ta’amiye olmak üzere  Haremeyn-i maremeyn vakfından tahsis kılınan şuhuriye yüz guruş vazife ile hân-gah-ı mezburda türbedarlığı cihetine ba berat mutasarrıf olan Hacı Ahmed er-Rufai’ sulb-i kebir oğlu Abdülkadir’e terk edüb.....eylediği ve hân-gah-ı mezkur yevm mevcud ve ma’mur olduğu beyanıyla cihet mezkurenin müteveffa-i müma’ileyh malulundan hizmet-i lazimesinin icaraya ehil ve müstehak olduğu bi’l-ihbar  ve zahir olan müma’ileyh Abdülkadir’e tevcih inha olunmuş vakf-ı mülhaktan Sandıklı Kazası’nda Hacım Sultan Zaviyesi vakf-ı veche hasbiyesi türbedarlığı tarikat-ı âliye-i Rufai’iyeden eş-Şeyh Ahmed Rufai’yeden ----- şerifeyn evkaf-ı şerifesinden olarak şuhuru yüz guruş ta’amiye hân-gah-ı şerife mezkur Şeyhi Ahmed Er-Rufai’ye ta’yin ve tahsis kılındığı cihet kılınmadan yazılan der-kenarın vechi mezkurenin mahalli mehasin vechile müma’ileyh Abdülkadir’e tevcihi tensip edildiği meclis-i meşâyıca mazbatasından anlaşılmış ve ol vechile zikr olunan türbedarlığı ciheti meşiyah makamında olduğu menfehum olarak mali fiha nizama muvafık bulunmuş olmağla bu suretde meşihat makamında olan mezkur türbedarlık cihet-i ta’ammiyenin müteveffa-i muma‘ileyh mahlulundan mahdumu işbu rafi’-i tevki’-i refi’ş-şan-ı Hakani Abdülkadir zide salahuya tevcihi mahmiye-i Nakşiden olunan ve tarik şeyhü’l-keramidan kılınan işarın üzerinde Makam-ı Nezaret-i Evkaf-ı Hümayundan bi-telhis ifade kılınmağa mucibince tevcih olunmak fermanım olmağın bin üç yüz altı senesi Recep Şerifin yirminci günü tarihiyle bu berat-u hümayunum verdim.

Buyurdum ki; muma’ileyh meşihat makamında olan mezkür türbedarlık cihetiyle şuhuriye yüz guruş ta’amiye mutasarrıf olup bi’l-nefsin bilâ kusur hizmet eyleye.

Tahrir fi’l-yevmü’l hamis ışrın min şehr-i Şaban-ı Şerif sene; sitte ve selase mie ve elf

Be Mahrusa-i Kostantaniyye Evkaf-ı Hümayun hazine-i celilesine mahsus Berât-ı ‘alişan olmak içün varakadır. Yalnız yirmi guruştur.20 

ÖZET: Padişah Sultan Abdülhamid Han tuğralı Şaban.1306/ Ocak 1889 tarihli beratla; Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı Kazası’nda ünlü şeyhlerden Hacım Sultan Tekkesi’nde türbedar olarak görevli olan Rufai Tarikatı Şeyhlerinden Hacı Ahmed Efendi türbedarlık görevini 27. Recep.1306 / 1889 tarihi itibarıyla büyük oğlu Abdülkadir’e devretmiştir.

NOT:

Abdülkadir Efendi hakkında çok kısa bir bilgi verilmiştir. Daha geniş bilgileri, kerametlerini ve diğer belgeleri basıma hazır olan kitaplarımızda görebilirsiniz. Sandıklı’nın her yönünü ele alındığı belgesel çalışmalarımız geniş ve detaylı olarak devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında “Sandıklı Ansiklopedisi” olacaktır. Çalışmaların küçük birer örneği iki yıldır www.sandikli.biz ve www.sandiklihaber.net   sitesinde yayınlanmaktadır. Halen dört kitabımız basıma hazırdır. Diğer altı kitabın düzenlemeleri ise devam etmektedir.

            KAYNAKLAR:

            1. Belgelerde Sandıklı Tekke ve Zaviyeleri-Hüseyin Hüsrevoğlu- 190 sayfa olup baskıdadır.

            2.Sandıklı’da Evliyalar ve Büyük Zatlar-Hüseyin Hüsrevoğlu–350 sayfa-Basılacak

3.Afyon Evliyaları- H.Fikri YAZICIOĞLU–1969

4.Afyonkarahisarlı Mutasavvıf ve Din Bilginleri-N.BURSALIOĞLU

5.Gazi M. Asım ÇOŞKUN’ UN Anıları - Ses Kaseti – Basılacak

6.Son Devir Osmanlı Ulemaları 1–4 Cilt-Sadık ALBAYRAK–1980

7.Sandıklı Tarihi Üzerine Bir Araştırma –AKÜ Fen. Ede. Fak. M.A. AKTAŞ- 1998

8.Afyonkarahisar’da Zaviyeler-M. Karazeybek-AKÜ Yayını

9.Afyonkarahisar Folklor, Edebiyat, Tarih Araştırmaları. Dr. İ. Ü. NASRATTINOĞLU

10.Evliyalar Şehri Afyonkarahisar-Abdulhalim Durna-Amasya–2009 Yenigün Mat. Ankara 

 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Yazarlar haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
AFYONKARAHİSAR ismi AFYON olarak değiştirilsin mi?
Değişmesin
% 39.68
Değişsin
% 58.04
Kararsızım
% 2.269
 
istanbul escort
Sandıklı Haber Sitesi
© Copyright 2013 sandikli.Com. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
haber
haber
Spor
Canlı Maç İzle
maltepe escort alanya escort kartal escort antalya escort